หน้าหลัก / ผังเว็บไซต์

ผังเว็บไซต์


ลิงค์ห้องทั้งหมด

 • ห้องประชุมกาสะลอง
 • ห้องประชุมลีลาวดี
 • ห้องพวงแสด
 • ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ห้อง Tell Me More (สำหรับฝึกอบรม)
 • ห้องประชุม 1
 • ห้องประชุม 2
 • ห้องประชุมใหญ่
 • ห้องประชุม 1
 • ห้องประชุม 1423
 • ห้องประชุม B
 • ห้อง 1462
 • ห้อง 1466
 • ห้อง 1463
 • ห้อง 1464
 • ห้อง 1465
 • ห้อง 1466
 • ห้อง 1453
 • หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี
 • ห้อง 746/1
 • ห้อง 742
 • ห้องประชุมทางไกลอาคารเกษตรปลอดภัย
 • สนามกีฬาภายในอาคารอเนกประสงค์
 • ห้องประชุมชั้น2 อาคารอเนกประสงค์
 • Study Room 1
 • Study Room 2
 • Study Room 3
 • Study Room 4
 • Mini Theater 1
 • Mini Theater 2
 • Knowledge theater
 • Virtual Desktop Lab 2
 • Virtual Desktop Lab 1
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
 • ห้องประชุมสำนักวิทยบริการชั้น4
 • ห้องประชุม 1
 • ห้องประชุม 2
 • ศาลาราชมงคล
 • ห้องประชุม ชั้น 5
 • ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation
 • ห้องประชุม 3
 • ห้องประชุม คอนเฟอร์เรน ดอยสะเก็ด
 • โรงยีม
 • บธ. 1 - 101
 • บธ. 1 - 102
 • บธ. 1 - 104
 • บธ. 1 - 201
 • บธ. 1 - 202
 • บธ. 1 - 204
 • บธ. 1 - 301
 • บธ. 1 - 302
 • บธ. 1 - 304
 • บธ. 1 - 401
 • บธ. 1 - 402
 • บธ. 1 - 404
 • บธ. 1 - 501
 • บธ. 1 - 502
 • บธ. 1 - 504
 • บธ. 2 - 101
 • บธ. 2 - 102
 • บธ. 2 - 203
 • บธ. 2 - 301
 • บธ. 2 - 302
 • บธ. 2 - 303
 • บธ. 2 - 401
 • บธ. 2 - 402
 • บธ. 2 - 403
 • บธ. 3 - 401
 • บธ. 3 - 402
 • บธ. 3 - 403
 • บธ. 3 - 501
 • บธ. 3 - 502
 • บธ. 3 - 503
 • บธ. 3 - 504
 • บธ. 3 - 505
 • บธ. 3 - 602
 • บธ. 3 - 603
 • บธ. 3 - 604
 • บธ. 3 - 605

 • ลิงค์รายการจอง