หน้าหลัก / เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

ระเบียบการใช้ห้อง Study Room

1. ให้บริการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นห้องเรียน)
2. สามารถใช้บริการได้ครั้งละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น
3. กรณีมีผู้ใช้ห้องอยู่แล้ว หากต้องการจอง ให้มาตามเวลาที่จองไว้ไม่เกิน 15 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมทุกชนิด ฯลฯ เข้ามารับประทานภายในห้อง
5. ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น
6. ให้แต่งการสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7. ใช้ห้องด้วยความระมัดระวัง และห้ามขีดเขียนใดๆ ทั้งสิ้น ลงในอุปกรณ์ทุกชิ้น
8. เมื่อพบปัญหาใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
9. หากเกิดความเสียหายต่อห้อง ครุภัณฑ์ภายในห้องหรือโสตทัศนูปกรณ์อื่นเนื่องจากผู้ใช้ และผู้ขอใช้จะต้องรับชอบชดเชยค่าเสียหาย
10. ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า และล็อคห้องทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน