หน้าหลัก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • 1.ระบบจองทรัพยากร(ห้อง) คือ ระบบอะไร
 • 2.การจองห้องในระบบต้องทำอย่างไร
 • 3.ต้องการยกเลิกการจองห้อง ต้องทำอย่างไร
 • 4.ทำไมเพิ่มสมาชิกในการจองไม่ได้
 • 5.สมาชิกที่เข้าร่วมจะตอบรับเข้าร่วมจองห้องได้อย่างไร
 • 6.ทราบได้อย่างไรว่าห้องที่ทำการจอง อนุญาตให้เข้าใช้งานได้
 • 7.ตรวจสอบข้อมูลที่เคยจองและข้อมูลห้องที่เคยเข้าร่วม ได้อย่างไร
 • ระบบจองทรัพยากรด้านการบริหารจัดการเรียน การสอน(ห้อง) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจองห้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยพัฒนาระบบเพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงหน่วยงานภาคภายนอก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ

 • การใช้จองห้องออนไลน์ในระบบนั้นท่านจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และท่านต้องทำการสมัครสมาชิกในระบบก่อนถึงจะสามารถใช้บริการจองห้องในระบบได้

  ** กรณีหน่วยงานภายนอกต้องการขอใช้บริการห้องของมหาวิทยาลัยฯ ให้ท่านติดต่อผู้ดูแลห้องหรือผู้ดูแลระบบเพื่อทำการขอใช้บริการต่อไป

 • หากต้องการยกเลิกการจอง ผู้ใช้งานที่ทำการจองจะมีสิทธิ์ทำการยกเลิกได้ หลังจากยกเลิกการจองแล้วเวลาและห้องดังกล่าวก็จะว่างให้ผู้อื่นจองได้

 • กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มสมาชิกเข้าร่วมใช้ห้องไม่ได้นั้น อาจเป็นเพราะสมาชิกคนดังกล่าวยังไม่ได้เป็นสมาชิกในระบบ ดังนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมทุกคนต้องทำการสมาชิกในระบบก่อน ถึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลในส่วนของสมาชิกที่เข้าร่วมได้

 • หลังจากที่มีการเพิ่มสมาชิกเข้าร่วมการจองห้องแล้ว ระบบจะทำการส่งคำเชิญให้กับสมาชิการที่ถูกเพิ่มให้ทำการตอบรับคำเชิญ ซึ่งสมาชิกสามารถตอบรับคำเชิญได้โดยเข้าใช้งานระบบและตรวจสอบการแจ้งเตือนตอบรับเข้าร่วม หรือรับการแจ้งเตือนได้จาก Application LINE เพื่อตอบรับคำเชิญได้

 • ห้องที่ท่านทำการจองจะอนุญาตให้เข้าใช้งานได้อัตโนมัติหลังจากที่สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมได้ตอบรับคำเชิญครบทุกคน สถานะของห้องที่ถูกจองจะเปลี่ยนเป็นอนุญาตให้จองและเข้าใช้งานได้ตามเวลาที่ท่านกำหนดในการจอง

 • ทุกครั้งหลังจากที่ท่านทำการจองห้อง หรือการตอบรับเข้าร่วมการจองห้อง ระบบจะเก็บประวัติการจองห้องและประวัติการตอบรับการจองของท่านไว้ในส่วนของ ประวัติการจอง และตอบรับการจอง ซึ่งแสดงข้อมูลของห้องที่เคยจองและเคยเข้าร่วมทั้งสถานะที่จองสำเร็จและสถานะห้องที่ถูกยกเลิกการจอง