หน้าหลัก / นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการระบบจองทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆนอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพของระบบและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในการที่ท่านจะรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ จะถูกเก็บรวบรวมไว้
มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ให้ระบบจองทรัพยากร (ห้อง) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต หรือ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และห้องที่ให้เปิดให้บริการต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในระบบจองห้องของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถามชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้มหาวิทยาลัยฯสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นและครบถ้วนสมบูรณ์

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับบริการที่ดีจากระบบจองทรัพยากร(ห้อง) เมื่อท่านลงทะเบียน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยมหาวิทยาลัยฯ

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับมหาวิทยาลัยฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :
   1. ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย
   2. บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ หรือ
   3. คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ หรือของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ