หน้าหลัก / ข้อมูลห้องทั้งหมด / รายละเอียดห้อง

ข้อมูลห้อง C2-605 ห้องเตรียมสารจุลชีววิทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เบอร์โทรศัพท์ : 082 708 6800
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

รายละเอียด

( คะเเนน )
ห้อง
C2-605 ห้องเตรียมสารจุลชีววิทยา ( R00330 )


เขตพื้นที่


จำนวนคนต่อห้อง
20 คน

จำนวนชัวโมงต่อการจอง
6 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดให้บริการ
09:00 น. - 16:00 น.

ตารางปฏิทิน

ตารางการจอง

รายงาน

รายละเอียด
-

วันที่ให้บริการ
-

อุปกรณ์
-