หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หมายเลขโทรศัพท์
082 708 6800

อีเมล์
college@rmutl.ac.th

รายละเอียด
อาคาร S1 - S2 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด เปิดสอนในระดับ ปวช. / ป.ตรี

ที่อยู่
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด