หน้าหลัก / ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมด / รายละเอียดข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

รายละเอียด


ชื่อกลุ่มงาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น่าน

หมายเลขโทรศัพท์
054710259 ต่อ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 508006

อีเมล์
rit_nan@rmutl.ac.th

รายละเอียด
-

ที่อยู่
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

ห้องที่ดูเเลทั้งหมด